Print document
 1 of 1 
 
Referat af SAS Ski Club generalforsamling 01apr08
Formanden bød velkommen og indledte generalforsamlingen ved at
efterlyse emner til dirigent og referent i henhold til dagsordenens
punkt 1. Han beklagede også at punkt 10 – Eventuelt ved en fejl
var udgået af dagsordenen.
Punkt 1 - Valg af dirigent
Jens Løvgreen blev valgt til dirigent og Sven Sørensen til referent.
Jens takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var
lovlig indkaldt.
Punkt 2 – Formandens beretning.
Eller rettere: Bestyrelsens beretning, som Claus udtrykte det.
Claus fortalte om de aktiviteter og ture, der havde været i 2007.
Han kom også ind på de ture der ikke var blevet til noget, hvilket
heldigvis udgjorde en meget lille del af aktivitetslisten. En enkelt tur
blev fremhævet, nemlig turen til Apussuit.
Claus sluttede med at nævne at bestyrelsen ville indstille til
forsamlingen, at Niels Ahm blev gjort til æresmedlem. Dette
grundet den store indsats Niels har gjort i klubben, både tidligere
som bestyrelsesmedlem, og nu som webmaster.
Punkt 3 – Regnskab.
Punktet blev i første omgang udsat i afventen på kasserens
eventuelle ankomst. 
Da dette imidlertid ikke skete, kunne regnskabet ikke fremlægges
for forsamlingen. Det bliver derfor nødvendigt at afholde en
ekstraordinær generalforsamling, når det reviderede regnskab
foreligger.
Punkt 4 – Budget.
Samme forhold gjorde sig gældende som for punkt 3.
Punkt 5 – Kontingent.
Bestyrelsen forslog uændret kontingent, og dette blev vedtaget.
Ann-Maj nævnte i den forbindelse, at hun ikke var blevet trukket
igennem længere tid. Yderligere en ting, der skal strammes op på
under en ny kasserer.
Punkt 6 – Indkomne forslag.
Ingen forslag var indkommet.
Punkt 7 – Valg af bestyrelse.
Bo Holme Sørensen blev valgt som ny Kasserer
Lars Krandorf blev valgt i stedet for Nathalia Nyeland, der ønskede
at gå i utide. Han er dermed kun valgt for 1 år.
Kirsten Hvidberg blev valgt som suppleant.
Resten af bestyrelsen fortsætter uændret.
Jens og Guje blev genvalgt som revisorer, Sus Nygaard blev valgt
som revisorsuppleant.
Punkt 9 – Nedsættelse af langrends- og festudvalg.
Ann-Maj udgør langrendsudvalget, men der blev ikke nedsat noget
festudvalg.
På dette tidspunkt blev punkt 3 og 4 taget op igen, og det var her
at man indså at man ville blive nødt til at afholde førnævnte
ekstraordinære generalforsamling. Lidt diskussion udspandt sig om
hvor langt varsel der skal til, men Jan fandt ud af at en uge ville
være nok.
Punkt 10 – Eventuelt.
Claus tog ordet og startede med at fremhæve den store indsats Pia
havde gjort i tidens løb. Også Nathalia fik pæne ord med på vejen,
og Claus havde en spændende pakke til dem hver (Sus og Lars
Krandorf påtog sig at overbringe dem).
Claus fortsatte med at nævne at det er blevet svært at skaffe
turledere, men at man ikke skulle holde sig tilbage – bestyrelsen
står altid til rådighed med råd, dåd og kontakter.
Knud Lykking fremhævede det muligvis sværeste ved at arrangere
tur: Hvor mange kan man regne med? Det smitter jo af på turens
pris, og ingen er jo vild med at skulle ændre prisen sent i forløbet –
især ikke i opadgående retning.
Claus svarede, at mens man ikke kunne tillade sig at udstede en
blankocheck i tilfælde af budgetoverskridelser, ville bestyrelsen som
hovedregel forholde sig positiv til et ønske om ekstra tilskud –
sådan havde det da været hidtil.
Der udspandt sig nogen diskussion om folks ændrede ferievaner:
Sen tilmelding og manglende lyst/mulighed for at binde sig lang tid i
forvejen.
Sus kom med en lille, interessant oplysning: Som ID-passager kan
man medbringe 10kg ekstra vægt (på nogle carriers i hvert fald) +
1 stk. ”Sports Equipment” – f.eks. et par ski. 
Dette blev bekræftet af Jan, som lige måtte nævnte at det havde
Claus fået en skriv om...
Det var enighed om at dette skulle indgå i turleder-dokumentet.
Jan tog ordet for at punke bestyrelsen på et bestemt område:
Nemlig at Sjussjø-turen og Interscan blev lagt samtidigt. Meningen
er at Interscan skal samle de bedste fra både alpin og langrend, og
så nytter det ikke at langrenderne er i et andet land!
Bestyrelsen tager i høj grad kritikken ad notam!
Jan beklagede svenskernes beslutning om at droppe ASCA, og er
faktisk ikke sikker på om der virkelig er opbakning i de svenske
sektioner til at gøre det. Han opfordrede bestyrelsen til at tage en
dialog med både de norske og svenske ski-formænd, og i øvrigt
holde døren åben for deres deltagelse i ASCA (men selvfølgelig for
egen regning).
Jens mente at det ikke var en god ide at holde ISC og klubtur
sammen. Han foreslog desuden at man for fremtiden så bort fra
fælles kørsel fra GVA til Avoriaz, og i stedet sagde at turen startede
først i Avoriaz.
Claus mente at det ville betyde kaos i GVA, især når man skulle
hjem. Guje var uenig!
Claus fremhævede at det er billigere at hyre en bus, frem for X
gange taxa.
Knud kommenterede Jans tidligere indlæg ved at sige at Sjussøen
var planlagt i god tid, og at ISC kom senere. Han mente også at der
ikke var mulighed for langrend i Avoriaz, noget der dog blev
tilbagevist. Pia bemærkede at man ikke altid skulle tænke primært
alpint ved alle stævner, men skiftes mellem primært alpint og
langrends-terræn.
Der var ikke flere indlæg til punkt 10, og formanden sluttede
generalforsamlingen med en tak for god ro og orden.
På bestyrelsens vegne
Sven Sørensen
Referent